Category Archives: Tiếng Anh Về Định Cư

Thẻ giữ xe tiếng Anh là gì?

Thẻ giữ xe tiếng Anh là gì? Thẻ giữ xe trong tiếng Anh được gọi...

Cảng tiếng Anh là gì?

Cảng tiếng Anh là gì? Cảng trong tiếng Anh được gọi là “port” /pɔːrt/. Cảng...

Dân cư tiếng Anh là gì?

Dân cư tiếng Anh là gì? Dân cư trong tiếng Anh được gọi là “residential”...

Định cư ở nước ngoài tiếng Anh là gì?

Định cư ở nước ngoài tiếng Anh là gì? Định cư ở nước ngoài tiếng...

Xuất khẩu lao động tiếng Anh là gì?

Xuất khẩu lao động tiếng Anh là gì? Xuất khẩu lao động tiếng Anh là...

Di cư tiếng Anh là gì?

Di cư tiếng Anh là gì? Di cư trong tiếng Anh được gọi là “migrant”...

Định cư tiếng Anh là gì?

Định cư tiếng Anh là gì? Định cư trong tiếng Anh được gọi là “settle”...

Người dân tiếng Anh là gì?

Người dân tiếng Anh là gì? Người dân trong tiếng Anh được gọi là “citizens”...

Di chuyển tiếng Anh là gì?

Di chuyển tiếng Anh là gì? Di chuyển trong tiếng Anh được gọi là “movement”...